กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

วีดีทัศน์
  • Rice Innovation RoadmapV2

    motion Graphic Rice Innovation Roadmap กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเ­­หนือ ได้จัดทํา Rice Innovation Roadmap เพื่อจัดเตรียมแนวทางการแก้ปัญหาในห่วงโซ่­­คุณค่าอุตสาหกรรมข้าวไทย

  • Rice Innovation Roadmap

    motion Graphic Rice Innovation Roadmap กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเ­หนือ ได้จัดทํา Rice Innovation Roadmap เพื่อจัดเตรียมแนวทางการแก้ปัญหาในห่วงโซ่­คุณค่าอุตสาหกรรมข้าวไทย