กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

คณะทำงาน
 • ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

  ผู้จัดการโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

 • รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

  หัวหน้าโครงการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและโลจิสติกส์

 • รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโซ่คุณค่า

 • ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์

 • ดร.สาลินี สันติธีรากุล

  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโซ่อุปทาน

 • ดร.อลงกต ลิ้มเจริญ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรม

 • ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

 • น.ส.จุฑามาศ จินตนา

  วิศวกรโครงการ

 • น.ส.จุฬารัตน์ นำคิด

  วิศวกรโครงการ