กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

โครงการ : ข้าวเลือกได้
เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากข้าวแต่ละประเภท เช่น ข้าวที่มีไฟเบอร์สูง ข้าวให้พลังงาน ข้าวคาร์โบไฮเดรตน้อย ข้าววิตามินสูง เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกทานข้าวที่มีส่วนประกอบตรงตามความต้องการได้ ซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการส่งข้าวไปตรวจประเมินที่ห้องปฏิบัติการ (ในการกำหนดรอบการตรวจประเมิน อาจตรวจตามรอบระยะเวลา รอบการปลูก พื้นที่ปลูก)