กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

โครงการ : ข้าวโฮมเมด
เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถสีข้าวด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวที่สด ใหม่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ โครงการนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักวิชาการในการพัฒนาเครื่องสีข้าวสด และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่งข้าวเปลือก รวมทั้งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์และคุณค่าจากการรับประทานข้าวสีสด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของเครื่องสีข้าวสดนี้ต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนั้นในโครงการนี้จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโอกาส และประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับประทานข้าวสีสด เพื่อสร้างความต้องการทางการตลาดที่จะรองรับการบริโภคข้าวสีสดในอนาคต