กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

โครงการ : ข้าวส่งตรง
เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และช่วยให้เกษตรกรรับทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง ช่องทางในการจัดจำหน่ายข้าวส่งตรง แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่
ส่งตรงถึงผู้บริโภค
ส่งตรงด้วยการขายออนไลน์
ส่งตรงกับกลุ่มผู้ค้าปลีกหรือจุดขายต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในพื้นที่
ในการดำเนินการเพื่อให้โครงการข้าวส่งตรงนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการที่จะซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง และกลุ่มนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีก เจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในพื้นที่ เพื่อเปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกร