กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

โครงการ ของเรา
ข้าวเลือกได้

เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากข้าวแต่ละประเภท เช่น ข้าวที่มีไฟเบอร์สูง ข้าวให้พลังงาน ข้าวคาร์โบไฮเดรตน้อย ข้าววิตามินสูง เป็นต้น

อ่านต่อ
ข้าวโฮมเมด

เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถสีข้าวด้วยตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวที่สด ใหม่ และมีคุณค่าทางโภชนาการ โครงการนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักวิชาการในการพัฒนาเครื่องสีข้าวสด และพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่งข้าวเปลือก

อ่านต่อ
ข้าวส่งตรง

เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายข้าวให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค และช่วยให้เกษตรกรรับทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง

อ่านต่อ