กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ป้ายที่ใช้สำหรับบอกข้อมูล (Tags)

o          Tag หรือ ป้ายที่ใช้สำหรับบอกข้อมูล ในทางการตลาดใช้สำหรับติดกับผลิตภัณฑ์ หรือตัวสินค้าที่เราต้องการ  เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ เช่น การลดราคา ประโยชน์ที่สำคัญของสินค้า ป้าย (Tag) อาจอยู่ในรูปของกระดาษ  พลาสติก หรือ แผ่นฟิล์ม โดยมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไป  และมีหลายรูปแบบ เช่น เหรียญ ฉลากสินค้า ป้าย  บัตรต่างๆ       


ตัวอย่าง Tag หรือป้ายสำหรับติดสินค้า