กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ติดต่อเรา

E - LSCM

ที่อยู่
Excellence Center in Logistics and Supply Chain Management
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
Tel
053-944-125 (322)
Fax
053-211-509
E-Mail
jutamat.jintana@gmail.com
elscm.cmu@gmail.com