กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด 18 ถนนสันทราย-พร้าว ม. 10 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

พันธุ์ข้าว
หอมมะลิ 105

โทร : 081-9507451,053-017130

อีเมล์ : phrao_coop@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม :

    สหกรณ์นิคมพร้าว  จำกัด จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ. 2511 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ปี พ.ศ. 2511 เมื่อปี พ.ศ. 2513 ประเภทสหกรณ์ที่ดิน ชื่อ 
สหกรณ์ที่ดินพร้าว  จำกัด จากการประกาศจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2513 
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2520 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเปลี่ยนชื่อเป็น
"สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด"  สำนักงานตั้งอยู่บ้านร่มเกล้า เลขที่ 18 หมู่ที่ 10
ถนนสันทราย-พร้าว ตำบลแม่แวน  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากอำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ประมาณ 84 กิโลเมตร

          ในพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมสหกรณ์พร้าว   พื้นที่รวม  67,082  ไร่  (107.3 ตารางกิโลเมตร) ในท้องที่ ตำบลแม่ปั๋ง, ตำบลแม่แวน, ตำบลเขื่อนผาก, ตำบลป่าตุ้ม, ตำบลป่าไหน่, ตำบลสันทราย, ตำบลน้ำแพร่, ตำบลทุ่งหลวง, ตำบลบ้านโป่ง รวม 9 ตำบล