กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ข้าวเสริมคุณ

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมมะลิ,ข้าวญี่ปุ่น,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวหอมนิล,ข้าวไรซ์เบอร์รี่