กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้


ที่มาและความสำคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 65,000 60 ล้านคน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้มีการเพิ่มความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าว และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าว
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ทำให้ได้โครงการนวัตกรรมของอุตสาหกรรมข้าว 19 โครงการ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการนวัตกรรมของอุตสาหกรรมข้าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะจัดตั้งโครงการนำร่องและนำโครงการต่างๆ เหล่านี้มาดำเนินการในทางปฏิบัติ โดยดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการพิจารณาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำโครงการนวัตกรรมข้าวมาดำเนินการในทางปฏิบัติ พบว่าโครงการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการได้แก่ โครงการข้าวส่งตรง โครงการข้าวโฮมเมด และโครงการข้าวเลือกได้ ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะเป็นการบูรณาการทั้งสามโครงการเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าว Rice Innovation ROAD MAP SHOWCASE 2016: ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้ ภายใต้โครงการจัดทำ Innovation Road Map ของอุตสาหกรรมข้าว
อ่านต่อ ...
 
โครงการ ของเรา
ดูทั้งหมด
 


สินค้า แนะนำ
ข้าวเสริมคุณ

ข้าวเสริมคุณ

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมมะลิ,ข้าวญี่ปุ่น,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวหอมนิล,ข้าวไรซ์เบอร์รี่

Saim Prana

Saim Prana

พันธุ์ข้าว
บือซากอ บือกี บือกี+บือซากอ

โทร : 0244 86750-51

อีเมล์ : sales@siamprana.com

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

พันธุ์ข้าว
หอมมะลิเเดง หอมนิล ไรซ์เบอรรี่ ข้าวดอย

โทร : 053-844357

ม่อนดอยไรซ์

ม่อนดอยไรซ์

พันธุ์ข้าว
ไรซ์เบอรรี่ ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องเหนียว

โทร : 084-3050408

อีเมล์ : chaichaporsp@gmail.com

ดูทั้งหมด